Cleanroom Management International
We care for your compliance
Contact

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstenprestaties

1.      Behoudens overeengekomen afwijkingen, door ons uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard, zullen de hierna opgesomde algemene voorwaarden de betrekkingen beheren met de klant die verklaart er kennis van genomen te hebben en te aanvaarden.

2.      De overeenkomsten gesloten met onze afgevaardigden, onze vertegenwoordigers of met hun agenten, dienen, om geldig te zijn, bekrachtigd te worden door onze Directie, die alleen onze vennootschap verbindt.

3.      Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen einde maand (factuurdatum).

4.      Elk andersluidend akkoord m.b.t. de betalingen maakt geen schuldvernieuwing uit en is afgesloten onder de ontbindende voorwaarde van de stipte naleving van de eventuele betalingsfaciliteiten.  Beslag, protest of wanbetaling in om het even welk contract maakt alle facturen opeisbaar.

5.      Onze prijzen worden steeds zonder verbintenis opgegeven en zijn onderhevig aan de eventueel door onze fabrieken vastgestelde wijzigingen sedert de aanbiedingen en orderbevestigingen.  Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor de definitieve eindprijs in rekening te brengen gebaseerd op het aan ons door de fabrikant berekende bedrag.  Alle wijzigingen welke intreden komen ten laste van de kopers, inbegrepen deze veroorzaakt door lasten, taksen, invoerrechten, koerswijzigingen, enz.

6.      De leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven en zijn niet bindend.  De vertragingen kunnen uit hoofde van de klant geenszins, hetzij het nietig verklaren van de bestelling, hetzij de verbreking ervan, rechtvaardigen.  In geen geval zullen wij gehouden zijn enige vergoeding te betalen uit hoofde van vertraging.

7.      Wat de bestemming van de goederen en bestellingsvoorwaarden betreft, zal, behoudens uitdrukkelijke tegenstrijdige overeenkomsten door onze kantoren, de levering beschouwd worden als zijnde uitgevoerd in onze werkhuizen en magazijnen voor de verzending.  De levering wordt uitgevoerd hetzij door gewoon bericht van ter beschikkingstelling hetzij door aflevering der stukken in onze kantoren en magazijnen aan een expediteur of transporteur door de klant aangesteld of bij gebreke van deze aanduiding, door ons te kiezen.

8.      Het vervoer van goederen gebeurt voor rekening en verantwoording van de koper zelfs in geval van verkoop franco-bestemming.  De vervoerkosten worden gegeven ten titel van inlichting en zonder verbintenis van onzentwege.  De verkochte voorwerpen blijven onze eigendom totdat de prijs volledig betaald is.  De koper is nochtans verantwoordelijk voor het verlies ervan, zelfs door toeval of overmacht.

9.      Bij verbreking van het verkoopcontract kan een schadevergoeding van 40 % geëist worden..

10.   De werktijden zijn uitgedrukt in werkdagen per persoon.  De werktijd bedraagt 38 uren per week over 5 werkdagen verdeeld. Het werk wordt gepresteerd tussen : 08u00 en 18u00. Alle prestaties buiten deze uren geven aanleiding tot verhoging van de prijs. De prijs van de prestatie wordt bepaald in een offerte, deze prijs bedraagt noch de verplaatsingskosten, noch de verblijfskosten.

11.   Deze prijs omvat, tenzij anders vermeld, de prestatie, het courante verbruikbaar materieel en de afgifte van een bondig verslag.  Specifiek, al dan niet verbruikbaar materieel wordt afzonderlijk aangerekend, evenals een uitgebreid verslag opgesteld volgens de protocollen en criteria die door de klant gegeven en/of aanvaard zijn.

12.   Onze schatting is gesteund op de validatie van een gekwalificeerde installatie (d.w.z. verschillende opeenvolgende cycli zonder alarm).

13.   Onze prijzen zijn gebonden aan de index van de ‘consumptieprijzen’.  De referte index is die van de maand die de maand van de bestelling voorafgaat.

14.   De kostprijs van de prestaties zal verhoogd worden met :

a.      50% voor de overuren gepresteerd op een werkdag voor middernacht en per uur gepresteerd op een zaterdag tussen : 08u30 en 16u30.

b.      100 % voor de overuren anders dan hierboven vermeld.

15.   Indien gedurende een opdracht, het werk van DLC personeel op de werf onderbroken wordt voor redenen waarvan hij niet de oorzaak is, wordt de dag beschouwd als zijnde gepresteerd en het overeengekomen tarief zal aangerekend worden.

16.   De planning van de uit te voeren werken zal minstens drie weken op voorhand opgesteld worden.

17.   Verplaatsingen of uitstel van de vastgestelde werkplanning veroorzaakt door de opdrachtgever en dit om welke reden ook, zullen door DLC als volgt aangerekend worden :

a.      50 % van het vastgesteld bedrag per persoon/dag indien de wijziging van de overeengekomen datum van aanvang van de werken, 2 werkdagen of minder voor die datum door de opdrachtgever aangevraagd wordt, en dit voor een maximum duur van 2 dagen

d.      20 % van het vastgesteld bedrag per persoon/dag indien de wijziging van de overeengekomen datum van aanvang van de werken, 3 tot 4 werkdagen voor de datum die door de opdrachtgever aangevraagd wordt, en dit op een maximum basis van 4 dagen

18.  De klant zal alle nodige maatregelen treffen, om elke besmetting, infectie of bestraling van het DLC personeel te voorkomen, tijdens zijn verblijf in zijn vestiging of in die van zijn opdrachtgevers.

19.  De klant ontzegt zich, voor de duur van het contract en gedurende 24 maand na de uitvoering van diezelfde opdracht, een lid van het DLC personeel of een onderaannemer in dienst te nemen of op zijn diensten beroep te doen.  Indien dit verbod rechtstreeks of onrechtstreeks overtreden wordt, zal de klant ten titel van schadeloosstelling een forfaitaire en onherroepelijke som betalen gelijkwaardig aan 24 maand brutoloon van de bediende of aan een kostprijs die overeenkomt met 24 maand prestatie van de onderaannemer.  Het contract wordt als beëindigd beschouwd op datum van de betaling van de laatste factuur door de klant..

20.  De klant zal een verantwoordelijke aanduiden die dagelijks de prestatiefiches van het DLC personeel zal ondertekenen en tot dewelke laatst genoemde zich kan wenden in geval van problemen.

21.  Elke niet-betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 12 % op jaarbasis.

22.  Bij onverantwoorde niet-betaling en/of nalatigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding worden aangerekend van 15%, met een minimum van 40 €.

23.   Betalingen van facturen na de vervaldatum, worden eerst toegerekend op de vervallen intresten, daarna op het schadebeding en tenslotte op de oudste openstaande faktuur.

24.  Klachten dienen binnen de acht dagen per fax of aangetekend schrijven aan DLC kenbaar te worden gemaakt.  Dergelijke klachten schorten echter de opeisbaarheid van de factuur geenszins op.

25.  De BTW van toepassing op het ogenblik van de bestelling of in de toekomst is ten laste van de klant.

26.  Alle betwistingen i.v.m. huidige overeenkomsten vallen onder toepassing van de Belgische Wet.

27.  Enkel de Rechtbank van Koophandel te Nijvel is bevoegd kennis te nemen van de geschillen.

Linked In Twitter Facebook